Oferta – nauka pływania

Zgodnie z misją Ośrodka dotyczącą między innymi działalności popularyzatorskiej, wychowawczej i promocyjnej w zakresie kultury fizycznej, rekreacji oraz rehabilitacji z przyjemnością ogłaszamy, że na naszym basenie można podjąć lekcje nauki pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

GRUPOWA NAUKA PŁYWANIA

W celu wzięcia udziału w grupowej nauce pływania należy wyrazić chęć udziału poprzez zgłoszenie przyszłego uczestnika pod numerem 62-767-10-08 (kasa basenowa).

REGULAMIN GRUPOWEJ NAUKI PŁYWANIA

 • Organizatorem zajęć jest Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

 • Ilość miejsc w jednej grupie jest ograniczona i wynosi 15 osób.

 • Grupowa nauka wystartuje tylko wtedy, kiedy do jednej grupy zostanie zapisanych przynajmniej 10 osób*. Zadeklarowani uczestnicy zostaną poinformowani, kiedy grupa zostanie zorganizowana oraz o planowanym dniu rozpoczęcia zajęć.

 • Możliwe jest łączenie grup w jedną większą, jeżeli w którejś z grup liczba uczestników znacząco się pomniejszy.

 • Przewidywany termin realizacji zajęć to niedziele, w godzinach 8:15 – 9:00, 9:00 – 9:45 lub 9:45-10:30.
  Docelowo w tygodniu odbywać się będą jedne zajęcia.

 • Możliwe jest, że z przyczyn losowych na które OSRiR nie ma wpływu, zawodów sportowych na basenie lub innej sytuacji skutkującej niemożnością realizacji wszystkich zajęć kursu przed 30 czerwca 2023 r., istnieje możliwość, że pozostała część kursu zostanie zrealizowana w trybie „na raz” np. 9:45-10:30 i 10:30-11:15 w jednym dniu, lub pozostała część kursu zostanie wznowiona w następnym sezonie (po przerwie eksploatacyjnej).

 • O odwołanych (przełożonych) zajęciach uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie do 2 dni przed dniem, w którym te miały się odbyć, wraz z przybliżonym terminem zrealizowania tych zajęć w najbliższym czasie.

 • Niezrealizowane zajęcia z powodu niestawienia się uczestnika przepadają.

 • Opłatę za cały kurs zadeklarowanego uczestnika należy uiścić przed pierwszymi zajęciami. Otrzyma się wtedy karnet wstępu na zajęcia ww. kursu.

 • Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności.

 • Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania (ale nie później, niż przed 3 zajęciami liczonymi od początku trwania całego kursu), organizator zwraca 50% pozostałej należności za niewykorzystane zajęcia. Rozliczenie następuje od momentu zgłoszenia rezygnującego. Rezygnujący jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia, iż na własną porśbę rezygnuje z udziału w zajęciach i prosi o zwrot określonej kwoty.

 • Na zajęciach nauki pływania obowiązuje niniejszy regulamin oraz regulamin obiektu krytej pływalni OSRiR przy ul. Łódzka 29. Osoby nie przestrzegające tych regulaminów mogą zostać skreślone z listy uczestników, BEZ ZWROTU NALEŻNOŚCI ZA ZAJĘCIA.

 • Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych zawarte są w klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronach osir.kalisz.pl, www.bip.osir.kalisz.pl oraz w gablotach informacyjnych znajdujących się na terenie obiektów wynajmującego.

 • Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu.

  *- w skrajnych przypadkach przewidujemy możliwość minimalnego odchylenia od tej wartości.

*- w skrajnych przypadkach przewidujemy możliwość minimalnego odchylenia od tej wartości.

Cennik grupowej nauki pływania

Ilość osób na jednych zajęciach (na 1 instruktor)

Stawka za cały kurs od osoby (brutto)

Czas trwania zajęć

Ilość zajęć

Grupowa nauka pływania z instruktorem

10 – 15 osób

432,00 zł

1 godzina* basenowa

12

* – 1 godzina basenowa trwa 45 minut

INDYWIDUALNA NAUKA PŁYWANIA

W celu podjęcia indywidualnej nauki należy skontaktować się z wybranym instruktorem, aby ustalić dogodny termin realizacji zajęć. Należne opłaty zgodnie z cennikiem winne być uiszczone w kasie basenowej przed tuż przed każdą lekcją.

 Lista instruktorów prowadzących indywidualne zajęcia w kolejności alfabetycznej

Lp.

Nazwisko i imię

Nr telefonu

1

Grudziński Dominik

504 – 204 – 354

2

Niedroszlański Sławomir

512 – 456 – 388

3

Żyro Bogumił

600 – 646 – 352

4

Beata Iniec

604 – 754 – 057

Cennik indywidualnej nauki pływania

Ilość osób na jednych zajęciach

Stawka za osobę (brutto)

Czas trwania zajęć

Ilość zajęć

Indywidualna nauka pływania z instruktorem

1 osoba

78,00 zł

1 godzina* basenowa

1

2 osoby i więcej

58,00 zł

* – 1 godzina basenowa trwa 45 minut