Strona główna Oferta Nauka pływania O nas Galeria Cenniki Grafiki Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
Rozmiar czcionki: A- | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy
Aktualności
13 Festiwal Muzyczny Gramy nad Prosną - 6-7.09.2019r.
2019-07-05

 

regulamin Festiwalu do pobrania

 

REGULAMIN XIII FESTIWALU MUZYCZNEGO „GRAMY NAD PROSNĄ”
Kalisz 6-7.09.2019 r.


Festiwal Muzyczny „Gramy nad Prosną” jest konkursem dla zespołów grających muzykę różnych gatunków ("na żywo!") .

MIEJSCE I TERMIN

- piątek 6 września 2019 r. godz. 18.00
Kuźnia u Stacha, Łazienna 1, 62-800 Kalisz

- sobota 7 września 2019 r. godz. 18.30
GALA  FESTIWALOWA –
Pola Marsowe, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego


CEL
Promocja najlepszych zespołów i projektów muzycznych,
Promocja Kalisza jako miasta muzyki.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Do udziału w Festiwalu mogą przystąpić zespoły, które:

1. Nie mają podpisanych kontraktów z firmami fonograficznymi, nie są zdobywcami 1. miejsca poprzednich edycji Festiwalu,
2. Dokonają zgłoszenia za pomocą jednego z dwóch możliwych wariantów:

 • przesłanie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia i załączonego materiału demo (CD audio, MP3 lub DVD) z trzema utworami w terminie do dnia 16.08.2019 r.  na adres organizatora:

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
ul. Łódzka 19-29
62-800 Kalisz

 • przesłanie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia pocztą elektroniczną (należy przesłać kartę zgłoszenia i podać link do plików mp3 - utworów zgłoszonych do konkursu w terminie do dnia 16.08.2019 r.  na adres organizatora: biuro@gramynadprosna.pl

3. Zespoły zakwalifikowane do udziału w konkursie używają backline (wzmacniacze, piece, zestaw perkusyjny) zapewniony przez organizatorów (z wyjątkiem instrumentów klawiszowych),
4. Uczestnicy sami pokrywają koszty przejazdu,
5. Zespoły przyjmują warunki zawarte w regulaminie.


PROGRAM FESTIWALU

1. I dzień Festiwalu – 6 września 2019 r.

 • od godz. 18.00 - przesłuchania zespołów, które zakwalifikowały się do Festiwalu na podstawie przesłanych materiałów demo

2. II dzień Festiwalu – 7 września 2019 r.

 • godz. 18.30 -ogłoszenie wyników, występ laureata, koncert Chaostream, koncert zespołu Zdrowa Woda


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.       I.        1. Komisja Artystyczna powołana przez organizatora dokona oceny przesłanych materiałów muzycznych i zakwalifikuje zespoły do Festiwalu,
  2. Organizatorzy poinformują telefonicznie i drogą mailową o zakwalifikowaniu zespołu do udziału w Festiwalu w terminie do 23.08.2019 r.
  3. W ramach konkursu należy wykonać 3 utwory - czas max 15 min. (tylko utwory własnego autorstwa),
  4. Przesłuchania konkursowe będą odbywać się w pubie Kuźnia u Stacha, ul. Łazienna 1, 62-800 Kalisz
  5. Zespoły zakwalifikowane do konkursu oceniane są przez kompetentne JURY.
  6. Werdykt JURY jest ostateczny.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w przebiegu Festiwalu z przyczyn od niego niezależnych.
  8. Organizator ma prawo dokonać zmian w regulaminie.
  9. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do występu w roli gościa specjalnego w kolejnej edycji festiwalu we wskazanym terminie i za uzgodnione wynagrodzenie.
 2.      II.        Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej:

                  "RODO" w myśl art. 13 ust. 1 RODO uprzejmie informujemy że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu, Rehabilitacji  Rekreacji w Kaliszu ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz.
 • W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora został powołany inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: adamlyskawka@interia.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie w celu realizacji zadań statutowych wynikających z przepisów prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. organizacji 13 Festiwalu Muzycznego „Gramy Nad Prosną”. W innych przypadkach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w celu realizacji postanowień umowy zawartej pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą. Ponadto w celu realizacji zadań związanych z działalnością promocyjną Administratora oraz udostępnianiem na oficjalnej stronie internetowej i profilach społecznościowych informacji o wydarzeniach w tym także publikacja wizerunku uczestników wydarzeń Administrator powołując się na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zwróci się z prośbą o wyrażenie zgody wskazując cel przetwarzania.
 • Dane osobowe uczestników 13 Festiwalu Muzycznego „Gramy Nad Prosną”są udostępniane tylko i wyłącznie osobom i podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych lub osoby te są upoważnione do przetwarzania tych danych z racji pełnionych obowiązków u Administratora. Ponadto Administrator w ramach realizacji czynności przetwarzania danych osobowych, bez względu na cel przetwarzania, jest uprawniony do ujawniania przetwarzanych danych organom publicznym w odniesieniu do prowadzonych przez nie czynności i postępowań.
 • Z uwagi na lokalizację serwerów usługodawcy (Facebook) również poza EOG dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA). Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 roku przyjęła decyzję wprowadzającą program Tarcza Prywatności UEUSA (ang. Privacy shield), stanowiącego o odpowiednim stopniu ochrony danych, do którego przystąpili odbiorcy danych przekazywanych przez Administratora.
 •  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiegozostały zebrane a następnie w celach archiwalnych niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z przepisów:
  a) Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.).
  b) Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2015 poz. 1743).
  c) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14, poz. 67).
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. A jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem w jego siedzibie lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@osir.kalisz.pl
 • Jeśli osoba której dane są przetwarzanie przez Administratora uzna, że odbywa się to niezgodnie z przepisami RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
 •  Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia jest dobrowolne ale niezbędne do zakwalifikowania uczestnika do udziału w 13 Festiwalu Muzycznego „Gramy Nad Prosną”. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Administrator informuje, że decyzja odmowna odnośnie zgody na przetwarzanie danych będzie skutkować pominięciem informacji o uczestniku podczas publikacji danych na temat wydarzeń, w których uczestnik brał udział.
 • Dane osobowe nie są przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.


ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ ZESPOŁOM BEZPŁATNIE

 • sprzęt nagłośnieniowy oraz na scenie backline: 2 wzmacniacze gitarowe, 1 wzmacniacz basowy i pełny zestaw perkusyjny,
 • nocleg z 6-8 września 2019 r. dla wszystkich zespołów zakwalifikowanych do konkursu,
 • obsługę techniczną - światło i dźwięk,


NAGRODY

 • Nagroda za 1. miejsce – 5.000 zł
 • Nagroda za 2. miejsce – 3.000 zł
 • Nagroda za 3. miejsce – 2.000 zł

UWAGA

W uzasadnionych przypadkach JURY konkursu może podjąć decyzję o innym podziale środków na nagrody.

 

PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Kalisza

GŁÓWNY ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

DYREKTOR FESTIWALU
Mirosław Przybyła


ADRES ORGANIZATORA:
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
ul. Łódzka 19-29
62-800 Kalisz
Tel. /62/ 757 32 67 w.49
Fax /62/ 757 32 68
e-mail: biuro@festiwalbergera.pl
e-mail: promocja@osir.kalisz.pl