Strona główna Oferta Nauka pływania O nas Galeria Cenniki Grafiki Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
Rozmiar czcionki: A- | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy
Aktualności
II Kaliski Półmaraton Nocny
2019-04-23

 

Regulamin: II Kaliski Półmaraton Nocny „Bursztynowa Hellena”

regulamin do pobrania

 zapisy: www.sts-timing.pl

 

ORGANIZATORZY:

- Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

- Miasto Kalisz

- Policyjny Klub Biegacza KMP Kalisz

- Impreza odbywa się pod Honorowym Patronatem Krystiana Kinastowskiego, Prezydenta  Miasta Kalisza

 

II. CELE

 1. 1.      Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.
 2. 2.      Integracja sympatyków uprawiających biegi uliczne;
 3. 3.      Promocja miasta Kalisza, poprzez pokazanie jego uroków w porze wieczorowo-nocnej. Promocja Kalisza poza granicami miasta;
 4. 4.      Promocja Policji.

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

 1. Bieg odbędzie się w sobotę, 20 lipca 2019 w Kaliszu.
 2. Start – godz. 21:00 –Hala Arena Kalisz, Os. Dobrzec
 3. Trasa i dystans: – ok. 21,0975 km;.
 4. Trasa posiada atest PZLA, wyznaczona jest ulicami Kalisza: Hala Arena Kalisz – ul. Prymasa Wyszyńskiego, Al. Ks. J. Popiełuszki, Armii Krajowej, M. Skłodowskiej-Curie, Al. Wojska Polskiego, Wrocławska w kierunku COSSW (z nawrotem za ośrodkiem COSSW), ul. Wrocławska do ul. Zachodniej, ul. Obozowa, Torowa i ul. Kresową do Ronda Rzymskiego, Trasa Bursztynowa  - z nawrotem przed ul. Łódzką, powrót Trasą Bursztynową do Ronda Rzymskiego, ul. Kresowa, Torowa, Obozowa, Zachodnia i przecinając ul. Wrocławską - Al. Wojska Polskiego, Skłodowskiej-Curie, Armii Krajowej, Al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Prymasa Wyszyńskiego do Mety, zlokalizowanej w rejonie Hali Arena Kalisz (Dobrzec).
 5. Trasa będzie oznaczona co kilometr.
  1.  Od godz. 20.45 do godz.00.00 – trasa będzie zamknięta dla ruchu kołowego.
  2. Punkty odżywiania, na których będą ustawione: woda, napój izotoniczny, owoce i cukier - będą usytuowane na wys. ok. 5, 9, 14 i 18 km. 
  3. Start odbywać się będzie w określonych strefach startowych, adekwatnych do aktualnych możliwości biegowych zawodnika, zadeklarowanych w formularzu zgłoszeniowym:

- strefa A - czas poniżej 1:30:00;

- strefa B – czas 1:30:00-1:45:00,

- strefa C – 1:45:00 – 2:15:00

- strefa D – 2:15:00 – 3:00:00;

 

 1. Pomiar czasu

Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywać się będzie na podstawie czasów netto – wg pomiaru elektronicznego, prowadzonego przez www.sts-timing.pl - liczonych od przekroczenia linii startu. Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety, które klasyfikowane będą wg czasu brutto.

 1. Limit czasu – 3 godziny. Po przekroczeniu tego limitu uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego zejścia z trasy biegu i dojechania do mety samochodem technicznym z napisem KONIEC BIEGU. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie i nie wsiądą do samochodu technicznego, czynią to na własną odpowiedzialność oraz ponoszą za to odpowiedzialność zgodną z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 2. Na trasie Półmaratonu przebywać mogą jedynie zawodnicy zakwalifikowani do udziału w Biegu, obsługa oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora. Niedozwolone jest przebywanie na trasie w trakcie biegu osób bez ważnego numeru startowego oraz osób towarzyszących. Osoby bez ważnego numeru startowego i inne nieupoważnione osoby - będą usuwane z trasy przez obsługę i organizatorów. Zabrania się poruszania po trasie biegu osoby na rowerach, rolkach, z wózkami dziecięcymi, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking.
 3. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i służby porządkowe.
 4. Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć w własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

                                                                              

IV. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO:

 1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 20 lipca 2019r. ukończą 18 lat (urodzone przed 20.07.2001r.). Limit startujących zawodników ograniczony będzie do 1000 osób. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń. Za ważne zgłoszenie uważa się dokonanie rejestracji elektronicznej na stronie www.sts-timing.pl i wpłacenie opłaty startowej.
 2. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

Weryfikacji można dokonać:

- osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem

- przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika upoważnienia (dostępnego 2 tygodnie przed biegiem na stronie organizatora) oraz kserokopii (bądź zdjęcia w telefonie) dokumentu tożsamości uczestnika (TYLKO do wglądu) .

Adres Biura Zawodów - Hala Arena OSRiR, ul. Pr.S. Wyszyńskiego 22-24.
Godziny pracy Biura Zawodów:
19 lipca 2019 (piątek) – 16:00 – 20:00
20 lipca 2019 (sobota) – 14:00 – 19:00

(ewentualne zapisy uczestników w dniu Biegu - TYLKO do godz. 18:00 ! );

 

3. Zgłaszając deklarację udziału w Biegu – Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Każdy Uczestnik bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność, podpisując stosowane oświadczenie, a także oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b), c),f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

4. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.:

- numer startowy + chip do pomiaru czasu

- agrafki

- unikatowy pamiątkowy medal ( po ukończeniu biegu)

- gadżety biegowe, ufundowane przez Sponsorów (o których informować będziemy na    bieżąco na stronie Organizatora Biegu).

Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów - nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym. Osoby, które dokonają zgłoszenia po 15 lipca  - mogą nie otrzymać pełnego pakietu startowego.

 

OPŁATA STARTOWA:

- 65 zł – do 30 maja 2019 r.

- 75 zł – do 30 czerwca 2019 r.

- 85 zł – do 17 lipca 2019 r.

 

OPŁATA WPISOWEGO NIE PODLEGA ZWROTOWI ANI NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZENIESIONA NA INNEGO ZAWODNIKA!

Zapisy w dniu zawodów będą możliwe TYLKO pod warunkiem niewyczerpania limitu zgłoszonych osób (czyli 1000 osób) !

 

V. KLASYFIKACJE I NAGRODY:

 

1. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn. Za trzy pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn przewidziane są puchary oraz nagrody.

 

2. Klasyfikacja służb mundurowych – według odrębnych regulaminów, TYLKO dla zainteresowanych służb mundurowych: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Wojsko, Służba Więzienna, Straż Graniczna, Służba Celna. WYMAGANA LEGITYMACJA SŁUŻBOWA PRZY ZAPISACH!. Poszczególne służby mundurowe zainteresowane przeprowadzeniem odrębnej własnej klasyfikacji – proszone są o kontakt z Organizatorem Biegu oraz o opracowanie własnego regulaminu (dostępnego w późniejszym czasie na stronie Organizatora Biegu) i klasyfikacji nagrodowej.

 

 1. Kategorie wiekowe

Kobiety       Mężczyźni:

K-20: 18-29 lat            M-20: 18-29 lat

K-30: 30-39 lat            M-30: 30-39 lat

K-40: 40-49 lat            M-40: 40-49 lat

K-50: 50-59 lat            M-50: 50-59 lat

K-60: 60-69 lat            M-60: 60-69 lat

K70: 70 lat i więcej     M-70 – 70 lat i więcej;

 

 1. Najstarszy uczestnik/-czka
 2. Zakładowe klasyfikacje – zgłaszane przez zainteresowane Zakłady i Firmy, wg odrębnego własnego regulaminu.
 3. Nagrody w kat. OPEN i klasyfikacji wiekowej nie dublują się. Osoby nagrodzone w kat. OPEN nie będą nagradzane w kat. wiekowych.

 

VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej: "RODO" w myśl art. 13 ust. 1 RODO uprzejmie informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu, Rehabilitacji
  i Rekreacji w Kaliszu ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz.
 2. W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora został powołany inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: adamlyskawka@interia.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie w celu realizacji zadań statutowych wynikających z przepisów prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. organizacji II Kaliskiego Półmaratonu Nocnego „Bursztynowa Hellena”

W innych przypadkach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w celu realizacji postanowień umowy zawartej pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą.

Ponadto w celu realizacji zadań związanych z działalnością promocyjną Administratora oraz udostępnianiem na oficjalnej stronie internetowej i profilach społecznościowych informacji o wydarzeniach w tym także publikacja wizerunku uczestników wydarzeń Administrator powołując się na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zwróci się z prośbą o wyrażenie zgody wskazując cel przetwarzania.

 1. Dane osobowe uczestników II Kaliskiego Półmaratonu Nocnego „Bursztynowa Hellena” są udostępniane tylko i wyłącznie osobom i podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych lub osoby te są upoważnione do przetwarzania tych danych z racji pełnionych obowiązków u Administratora. Ponadto Administrator w ramach realizacji czynności przetwarzania danych osobowych, bez względu na cel przetwarzania, jest uprawniony do ujawniania przetwarzanych danych organom publicznym w odniesieniu do prowadzonych przez nie czynności i postępowań.
 2. Z uwagi na lokalizację serwerów usługodawcy (Facebook) również poza EOG dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA). Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 roku przyjęła decyzję wprowadzającą program Tarcza Prywatności UE-USA (ang. Privacy shield), stanowiącego o odpowiednim stopniu ochrony danych, do którego przystąpili odbiorcy danych przekazywanych przez Administratora.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane a następnie w celach archiwalnych niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z przepisów:

a)    Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.).

b)   Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2015 poz. 1743).

c)    Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14, poz. 67).

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. A jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem w jego siedzibie lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@osir.kalisz.pl
 2. Jeśli osoba której dane są przetwarzanie przez Administratora uzna, że odbywa się to niezgodnie z przepisami RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa

 1. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia jest dobrowolne ale niezbędne do zakwalifikowania uczestnika do udziału w II Kaliskim Półmaratonie Nocnym „Bursztynowa Hellena”. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Administrator informuje, że decyzja odmowna odnośnie zgody na przetwarzanie danych będzie skutkować pominięciem informacji o uczestniku podczas publikacji danych na temat wydarzeń, w których uczestnik brał udział.
 1.  Dane osobowe nie są przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji
  w tym profilowania.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

d)     Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.

e)      Na trasie biegu organizator zapewnia opiekę medyczną.

f)       Po zakończeniu biegu każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z szatni i natrysków

g)      Bieg odbędzie się niezależnie od pogody.

 

Dyrektor Biegu:

Mirosław Przybyła

OSRiR Kalisz