Strona główna Oferta Nauka pływania O nas Galeria Cenniki Grafiki Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
Rozmiar czcionki: A- | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy
Aktualności
36. Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza - 02.10.2016r.
2016-07-25

 

REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO

36. MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU ULICZNEGO PTOLEMEUSZA
pod patronatem Grzegorza Sapińskiego, Prezydenta Miasta Kalisza

 

I. Cele imprezy

1. popularyzacja masowych biegów jako najprostszej formy ruchu

2. promocja Miasta Kalisza.

 

II. Organizator

Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19-29

Tel.62/767-10-08 fax.62/757-32-68

e-mail: sekretariat@osir.kalisz.pl; www.osir.kalisz.pl

 

III. Współorganizatorzy

1. Miasto Kalisz

2. COSSW w Kaliszu

3. KM Policji w Kaliszu

4. Straż Miejska w Kaliszu

5. Kaliski Szkolny Związek Sportowy

6. Gimnazjum nr 3 w Kaliszu

7. Przedszkola Publiczne i Niepubliczne na terenie miasta Kalisza

 

IV. Termin i trasa

1. Impreza odbędzie się 2 października 2016r. (niedziela).

2. Start biegu głównego na 10 km (trasa atestowana) o godz. 1200.

3. Starty dziecięcych i młodzieżowych biegów towarzyszących wg osobnego regulaminu.

4. Trasa biegu głównego: pl. Wojciecha Bogusławskiego - ul. Częstochowska - ul. Nowy Świat -               ul. Górnośląska (do wieży ciśnień) - ul. Górnośląska - ul. Śródmiejska - al. Wolności - pl. Wojciecha Bogusławskiego - dwie pętle po 5 km.

5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny.

6. Na trasie Biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.

 

V. Strefy czasowe

1. Na starcie uczestnicy mają obowiązek ustawienia się wg przyporządkowanych stref:

strefa A – czas poniżej 40 minut,

strefa B – 40:00-49:59,

strefa C – 50:00 i więcej.

2. Przydział do konkretnej strefy następuje według deklaracji zawodnika w formularzu zgłoszeniowym. Każdy uczestnik podczas rejestracji ma obowiązek zadeklarowania startu ze strefy czasowej odpowiadającej jego rzeczywistym możliwościom biegowym.

3. Raz wybrana strefa czasowa nie podlega zamianie.

 

VI. Pomiar czasu

Pomiar czasu i ustalenie kolejności będą dokonywane za pomocą systemu chipów wklejonych w numer startowy.

 

VII. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 02.10.2016r. ukończą 18 lat.

2. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 02.10.2016r. ukończą 16 lat, pod warunkiem okazania zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulamin, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego można pobrać ze Strony Internetowej (zakładka „Dla Uczestnika”).

3. Rodzice lub prawni opiekunowie przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.

4. Warunkiem udziału w Biegu jest:

a)   Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.ptolemeusz.kalisz.pl 

b)   Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

c)   Udział w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu.

d)   Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy, zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662.).

e)   Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 01 – 02.10.2016r. zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią (w przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu oraz dostępny jest na Stronie Internetowej (zakładka „Dla Uczestnika”).

6. Weryfikacja osób korzystających ze zniżki w ramach karty Rodzina 3+ mają obowiązek okazania się aktualną kartą Rodzina 3+.

7. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika, odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w torby oznaczone numerem odpowiadającym numerowi startowemu. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika powoduje zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę.

9. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do wtorku, 27 września 2016r. poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie biegu www.ptolemeusz.kalisz.pl
 Organizator ustala limit Uczestników na 1 500 osób. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty startowej.

10. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pakiet startowy w ciągu 3 dni od zgłoszenia w systemie. W przypadku braku opłaty po 3 dniach konto Uczestnika zostanie usunięte. Uczestnik będzie mógł ponownie zapisać się do biegu pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc.

11. W dniach 01 – 02.10.2016r. zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów pod warunkiem niewyczerpania limitu miejsc.

12. W biegu głównym obowiązuje opłata:

- do 10 sierpnia 2016r. – 35 zł

- do 27 września 2016r. – 45 zł

- w biurze zawodów – 75 zł

Z opłaty zwolnione są osoby, które ukończyły 65 lat.

Posiadacze Karty Rodzina 3+ mają prawo do 20% zniżki od opłaty za pakiet startowy.

13. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za pakiet startowy, terminów oraz form płatności znajdują się w regulaminie płatności, dostępnym na Stronie Internetowej, w zakładce „Regulamin płatności”.

 

VIII. Biuro zawodów

Biuro zawodów mieści się w Gimnazjum nr 3 przy ul. Teatralnej 3 w Kaliszu. Biuro będzie czynne              w sobotę, 1 października w godz. 1000 – 1800. W dniu zawodów od godz. 800 do godz. 1130.
W godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna weryfikacja i odebranie numeru startowego oraz chipa.

 

IX. Nagrody

1. W biegu głównym najlepsze zawodniczki i zawodnicy otrzymają nagrody finansowe. Wysokość nagród podana zostanie w osobnym komunikacie.

2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w limicie czasu, otrzymają pamiątkowy medal.

3. Organizator przewiduje losowanie nagród rzeczowych dla uczestników biegu głównego. Regulamin losowania nagród dostępny w zakładce „Nagrody”.

 

X. Kategorie wiekowe

Trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzyma puchar.
Kategorie kobiet i mężczyzn:

K 16 (16-19 lat) M 16 (16-19 lat)

K 20 (20-29 lat) M 20 (20-29 lat)

K 30 (30-39 lat) M 30 (30-39 lat)

K 40 (40-49 lat) M 40 (40-49 lat)

K 50 (50-59 lat) M 50 (50-59 lat)

K 60 (60-69 lat) M 60 (60-69 lat)

K 70 (70 lat i więcej) M 70 (70lat i więcej)

 

XI. Dodatkowe klasyfikacje

1. najlepsza Kaliszanka i najlepszy Kaliszanin

2. ogólnopolskie biegi służb mundurowych- Policji, Służby Więziennej i Straży Miejskiej (według odrębnego regulaminu)

3. oficjalne mistrzostwa Kaliskiego Towarzystwa Sportowego Supermaraton w biegu na 10 km.

4. bieg rodzinny pracowników NESTLE


XII. Postanowienia końcowe

1. Szatnie i depozyty znajdować się będą w Gimnazjum nr 3 w Kaliszu przy ul. Teatralnej 3.

2. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację.

3. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip.

4. Przed Biegiem Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po Biegu Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania (sanitariaty z bieżącą wodą + natryski).

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie Biegu w trakcie trwania imprezy.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.

7. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu.

8. Komitet Organizacyjny ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.

9. Protesty przyjmuje dyrektor biegu i rozstrzyga w ciągu 24 godzin. Decyzje w tej sprawie są nieodwołalne.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.

11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym ryzyko.

12. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 Dyrektor organizacyjny biegu: Mirosław Przybyła – dyrektor OSRiR w Kaliszu

 Dyrektor sportowy biegu: Mariusz Kurzajczyk