Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu zzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2007.03.12.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.02.27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • filmy z serwisu Youtube (i innych) nie posiadają napisów,
 • niektóre elementy interfejsu użytkownika mają kontrast mniejszy niż 3:1,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki (np. menu główne),
 • po wyłączeniu przetwarzania styli CSS, skryptów java, niektóre elementy strony nie utrzymują logicznej kolejności,
 • nie wszystkie hiperłącza nie zostały oznaczone wyróżniającym się kolorem
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje, przyciski, komunikaty przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy strony powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,
 • brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,
 • do otwarcia niektórych plików umieszczonych na stronie wymagane jest posiadanie dodatkowego oprogramowania

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-21.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wojewoda Wielkopolski
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
wuw@poznan.uw.gov.pl
tel. 61854917

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej – budynek Hali widowiskowo – sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29, 62-800 Kalisz

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika poprzez drzwi automatyczne.
 • Informacji udziela pracownik Kasy Basenowej przy wejściu do budynku

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Korytarze i schody dostępne.
 • Na parterze za wejściem głównym znajduje się winda – mogąca przewozić wózki z osobami  niepełnosprawnymi.

Opis dostosowań:

 • Informacji udziela pracownik Kasy Basenowej przy wejściu. Kasa czynna jest codziennie
  w godzinach 06:00 – 22:00 z wyjątkiem świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia oraz Sylwestera i Nowego Roku. Dostęp do kasy możliwy jest pierwszymi drzwiami rozsuwanymi licząc od lewej strony stojąc frontem do budynku. Zaraz po przekroczeniu wejścia należy skręcić w prawo gdzie znajduje się okienko kasy. Po zgłoszeniu w Kasie Basenowej konieczności pomocy, pracownicy działu DGE pomogą osobom z ograniczeniami ruchu w dotarciu do celu. Budynek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących, nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • budynek Hali widowiskowo – sportowej z krytą pływalnią posiada parking – wjazd od stacji paliwowej Orlen. W przypadku konieczności bliższego dojazdu do wejścia budynku osoby niepełnosprawnej, po zgłoszeniu telefonicznym pod nr telefonu 62 767-10-08 zostanie umożliwiony wjazd i zaparkowanie przed wejściem do budynku

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Brak ograniczeń za wyjątkiem krytej pływalni, gdzie wprowadzanie zwierząt jest zabronione – informacji udziela pracownik Kasy Basenowej przy wejściu

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • Brak takiej możliwości.

Opis dostępności architektonicznej – budynek Hali Lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej 19-29, 62-800 Kalisz

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika.
 • Pojedynczy stopień w wejściu głównym.
 • Wjazd bez barier architektonicznych – dla wózków możliwy tylnym wejściem od strony Parku Miejskiego – po zgłoszeniu pracownikowi obsługi obiektu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Korytarze i schody dostępne.

Opis dostosowań:

 • Informacji udzielają pracownicy obsługi w dniach od poniedziałku  – soboty w godzinach 06:00 – 22:00. Dostęp do pomieszczenia obsługi znajduje się na parterze. Należy skorzystać z drzwi głównych zewnętrznych, dalej przechodząc przez wiatrołap, przejść przez drzwi główne wewnętrzne. Następnie należy skręcić w lewo i podążać do końca korytarza, gdzie znajduje się pomieszczenie obsługi. Pracownicy tam dostępni udzielą pomocy osobom
  z ograniczeniami ruchu w dotarciu do celu. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących, nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • budynek Hali lekkoatletycznej posiada parking zlokalizowany pomiędzy Halą a kortami tenisowymi. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Brak ograniczeń – informacji udziela pracownik obsługi.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • Brak takiej możliwości.

Opis dostępności architektonicznej – Stadion Miejski – Trybuna Wschodnia  przy ul. Łódzka 19-29 62-800 Kalisz.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 • Wejścia zapewniające swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 •  Korytarze i schody dostępne.
 •  Brak windy

Opis dostosowań:

 • Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących, nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • Stadion posiada dostępny parking z wydzielonymi miejscami dedykowanymi użytkownikom z ograniczeniami ruchu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Brak ograniczeń

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • Brak takiej możliwości

Opis dostępności architektonicznej – Stadion Miejski – Trybuna Zachodnia  przy ul. Łódzka 19-29  62-800 Kalisz.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 • Wejścia do budynku : podjazd dla wózków
 • Wejście na Stadion bez ograniczeń architektonicznych
 • Brak obszaru kontroli

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Korytarze i schody dostępne.
 • Brak windy

Opis dostosowań:

 • Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących, nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • Stadion posiada dostępny parking z wydzielonymi miejscami dedykowanymi użytkownikom z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Brak ograniczeń

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • Brak takiej możliwości

Opis dostępności architektonicznej – „Majkowskie Wembley” przy ul. Tuwima 2, 62-800 Kalisz

Opis dostępności wejścia na stadion:

 • Budynek obecnie jest w przebudowie – niedostępny
 • Stadion – wejście główne na trybunę stadionu posiada schody, niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
 • wejście na płytę stadionu jest na poziomie terenu zewnętrznego.
 • Brak obszaru kontroli

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • Stadion posiada dostępny parking, brak jest miejsc dedykowanych użytkownikom z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Brak ograniczeń

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • Brak takiej możliwości

Opis dostępności architektonicznej – Stadion Sportowy przy ul. Wał Matejki 2-4, 62-800 Kalisz

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 • Wejście główne : podjazd dla wózków
 • Brak obszaru kontroli

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Korytarze i schody dostępne na parterze budynku..
 • Brak windy

Opis dostosowań:

 • Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących, nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • Stadion posiada dostępny parking, brak jest wydzielonych miejsc dedykowanymi użytkownikom z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Brak ograniczeń

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • Brak takiej możliwości

Opis dostępności architektonicznej – budynek Hali widowiskowo – sportowej (Hala Kalisz Arena) przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, 62-800 Kalisz
Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Wejścia do budynku bezpośrednio z chodnika.
 • Informacji udziela pracownik Portierni przy wejściu do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Korytarze i schody dostępne.
 • Brak windy w budynku.

Opis dostosowań:

 • Informacji udziela pracownik Portierni przy wejściu. Portiernia czynna jest codziennie
  w godzinach 06:00 – 22:00 z wyjątkiem świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia oraz Sylwestera i Nowego Roku. Zaraz po przekroczeniu wejścia po prawej stronie znajduje się okienko portierni. Po zgłoszeniu w Portierni pracownicy działu HD pomogą osobom z ograniczeniami ruchu w dotarciu do celu. Budynek posiada toalety dla niepełnosprawnych. Na parterze znajdują się 3, na I piętrze 2.
 • W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących, nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • budynek Hali widowiskowo – sportowej posiada parking – wjazd wzdłuż lodowiska Aquapark Kalisz.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Brak ograniczeń – informacji udziela pracownik Portierni przy wejściu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • Brak takiej możliwości.

Opis dostępności architektonicznej – obiekt ORLIK „Moje boisko 2012” przy ul. Granicznej 56-58, 62-800 Kalisz

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Wejścia do budynku możliwe jest po przekroczeniu furtki w ogrodzeniu obiektu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Korytarze, schody i windy niedostępne.

Opis dostosowań:

 • Informacji udzielają pracownicy obsługi  od poniedziałku do soboty w godzinach 15:00 – 21:00. Dostęp do pomieszczenia obsługi znajduje się na parterze. Należy skorzystać z furtki wejściowej, następnie należy skręcić w prawo i podążać do trzecich drzwi na lewo gdzie znajduje się pomieszczenie obsługi. Pracownicy tam dostępni udzielą pomocy osobom z ograniczeniami ruchu w dotarciu do celu. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących, nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • budynek Orlik nie posiada parkingu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Brak ograniczeń – informacji udziela pracownik obsługi.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • Brak takiej możliwości.